ทัศนะการบริหารทรัพยากรมนุษย์..ยุคใหม่ I Modern Human Resource Management

ทัศนะการบริหารทรัพยากรมนุษย์..ยุคใหม่ I Modern Human Resource Management

ทัศนะการบริหารทรัพยากรมนุษย์..ยุคใหม่ (Modern Human Resource Management)

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันนี้องค์กรต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและการแข่งขันทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงมีความสำคัญยิ่ง ในการพัฒนาแนวคิด แนวทางและเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ทรงคุณค่า เนื่องจาก“บุคคลากร”เป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุด ทีเสริมสร้างองค์กร เพื่อควาเจริญก้าวหน้าได้ การจัดการทรัพยากรมนุษย์จึงมีความแตกต่างจากทรัพยากรอื่น ๆ เพราะผู้บริหารต้องทำความเข้าใจถึงความต้องการของบุคลากร และเป้าหมายการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

วัตถุประสงค์
1. การตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล (People Management)
2. การพัฒนาแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ รวมถึงบริหารจัดการอย่างมี                        ประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายงาน
3. เสริมสร้างทัศนคติ และเทคนิคการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ท่ามกลางกา
    เปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาองค์กร

หัวข้อการฝึกอบรม
1. การบริหารทรัพยากรบุคคลยุคใหม่ (People Management)
การบริหารงานบุคคลเพื่อการพัฒนา
ความต้องการขององค์กร & ความต้องการของลูกค้า
การพัฒนางานสู่เป้าหมาย
ความแตกต่างด้านทัศนคติของบุคคลากรในสายงานทรัพยากรมนุษย์

2. การบริหาร “คน” เพื่อ “งาน” และ “ใจ”

ความท้าทายด้านการบริหารงานบุคคล ในปัจจุบันและอนาคต
แนวคิดยุคใหม่ในการบริหารบุคคล
การกำหนดงาน (Job) และ มาตรฐานการทำางาน
การสรรหาทีมงาน จาก Job ที่เหมาะสม
การกำหนด เป้าหมายงาน KPI และบริหารผลตอบแทนที่จูงใจ
การบริหารงานแบบ รู้งาน รู้คน รู้ใจ
บทบาทผู้นำกับการบริหารทีมงาน“ผู้นา” มัดใจ “ทีมงาน”

3. บทสรุปการเรียนรู้ และการขยายผล

ประโยชน์ของการฝึกอบรม
 
1. ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ในการเสริมสร้างทัศนคติที่ดี ของผู้อยู่ในสายงานทรัพยากร มนุษย์ ให้เกิดการเรียนรู้ และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลา
 
2. สามารถพัฒนาแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันขององค์กร (Business Performance)
 
3. สร้างความเข้าใจและเรียนรู้ทักษะ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ผู้บริหาร หัวหน้าและพนักงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

วิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญงานพัฒนาบุคลากรและวางแผนกลยุทธ์การฝึกอบรมจากองค์กรชั้นนำจากภาคอุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ

Powered by MakeWebEasy.com
UA-111276886-1