เทคนิคการเป็นวิทยากรภายในองค์กร..อย่างมืออาชีพ I Train the Trainer

เทคนิคการเป็นวิทยากรภายในองค์กร..อย่างมืออาชีพ I Train the Trainer

เทคนิคการเป็นวิทยากรภายในองค์กร..อย่างมืออาชีพ

Train the Trainer


หลักการและเหตุผล

            การสร้างวิทยากรภายในองค์กรมีความสำคัญ มีส่วนช่วยเสริมสร้างผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพหรือสายงานที่ปฏิบัติ ให้สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ตรงให้กับบุคลากรในหน่วยงานนั้น วิทยากรภายในจึงสามารถจัดการเนื้อหา ในการอบรมได้ตรงตามเป้าหมาย และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรม
 
            ดังนั้น การฝึกอบรมที่ดีจะต้องมีการวางแผน การเตรียมการที่ดีและเป็นระบบ โดยบุคคลที่สำคัญคือ วิทยากร ต้องมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการฝึกอบรมและแนวคิดเกี่ยวกับการสอนอย่างถูกต้อง จึงจะทำให้การฝึกอบรม ดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิผล เพื่อให้ผู้ถ่ายทอดความรู้ มีจิตวิทยาและทักษะที่ถูกต้อง จึงควรมีการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรสู่ความเป็นมืออาชีพเพื่อทำให้การฝึกอบรมประสบความสำเร็จด้วยดี
 

วัตถุประสงค์

1.    พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการเป็นวิทยากรอย่างมืออาชีพ

2.    เสริมสร้างทักษะการเป็นวิทยากรจากการฝึกปฏิบัติ
 
หัวข้อการฝึกอบรม

1.    เตรียมความพร้อมอย่างไรให้กลายเป็นวิทยากรภายในแบบมืออาชีพ

2.    บทบาท ขั้นตอนและกระบวนการฝึกอบรมของวิทยากร

3.    การวางแผนการสอนและการฝึกทักษะเพื่อก้าวสู่วิทยากรภายในแบบมืออาชีพ

4.    เทคนิคการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การวิเคราะห์ผู้ฟังและการควบคุมวิทยากร

5.    เทคนิคการเลือกใช้สื่อ

6.    เทคนิคการฝึกอบรมและการประเมินผลการฝึกอบรม

7.    เทคนิคการวางแผนการสอนฝึกปฏิบัติการทำแผนการสอนและสื่อ

8.    ฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากรพร้อมประเมินผลการฝึกปฏิบัติ

9.    ให้คำแนะนำการฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร

10. ฝึกปฏิบัติการนำเกมเพื่อการเรียนรู้ และฝึกอบรม

11. สรุปผลการฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร

ประโยชน์ของการฝึกอบรม

1.    เสริมสร้างความเข้าใจและการฝึกทักษะ การเป็นวิทยากรภายในขององค์กร

2.    สามารถประยุกต์หลักการ และทักษะการเป็นวิทยากร เพื่อการถ่ายทอดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ


คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ผู้บริหาร หัวหน้างาน ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นวิทยากรภายในหน่วยงาน และผู้สนใจ


วิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญงานพัฒนาบุคลากรและวางแผนกลยุทธ์การฝึกอบรมจากองค์กรชั้นนำจากภาคอุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ

Powered by MakeWebEasy.com
UA-111276886-1