การค้นหาและพัฒนาศักยภาพบุคลากร I Talent Management and Competency Development

การค้นหาและพัฒนาศักยภาพบุคลากร I Talent Management and Competency Development

การค้นหาและพัฒนาศักยภาพบุคลากร

Talent Management and Competency Development

หลักการและเหตุผล

            การพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนนั้น จะต้องมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยจำเป็นต้องสร้างและรักษาคนเก่ง (Talent) ซึ่งเป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) ที่มีคุณค่ายิ่ง

            องค์กรที่ประสบความสำเร็จในยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จะต้องมีระบบการบริหารจัดการคนเก่ง ตั้งแต่ขั้นตอนการเสาะแสวงหาบุคลากร (Sourcing) การคัดกรอง (Screening) การคัดเลือก (Selection) การจัดสรรงาน (Deployment) การพัฒนาบุคลากร (Development) ตลอดจนการรักษาให้คงอยู่กับองค์กร (Retention) อย่างมีความสุข

            การเรียนรู้และพัฒนา จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานที่เป็นคนเก่งต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถและทักษะตามแนวทางที่องค์กรคาดหวัง ด้วยการส่งเสริมให้ศึกษาเพิ่มเติม ดังนั้นการค้นพบจุดแข็ง และความเก่งในทักษะเฉพาะ ของบุคคลากร จะช่วยให้งานพัฒนาบุคคลากรสามารถ พัฒนา เพิ่มพูนศักยภาพของบุคคลากรคนนั้นได้อย่างคุ้มค่า และช่วยให้พบแนวทางการรักษาบุคคลากรนั้นได้ตามเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

1.    เพื่อจัดทำแผนพัฒนาและค้นหาบุคลากรที่เป็นคนเก่งให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

2.    เรียนรู้หลักการและความสำคัญในการบริหารบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษ

หัวข้อการฝึกอบรม

1.    แนวทางการ เลือกและการใช้ แบบทดสอบทักษะ  ทัศนะคติ  ศักยภาพของบุคลากร

2.    เรียนรู้ การค้นหาจุดแข็ง Strength finder ด้วยเทคนิคของ Gallup

3.    ข้อมูลสำคัญจากการวิเคราะห์ผล และแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร จากแบบ

       ทดสอบ

4.    การพัฒนาบุคลากรสู่เป้าหมายองค์กรด้วยการโค้ชชิ่ง

5.    Workshop แบบทดสอบและการวิเคราะห์ผล ปัจเจกบุคคล

ประโยชน์ของการฝึกอบรม

1.    ทราบถึงจุดอ่อนและจุดแข็งของตนเอง เพื่อสามารถนำไปปรับปรุงพัฒนาเพื่อความก้าวหน้ายิ่งขึ้น

2.    สามารถนำแนวคิดและเครื่องมือ ไปพัฒนาตนเองและทีมงานได้อย่างเป็นระบบ

3.    สามารถนำแนวคิดไปประยุกต์เพื่อให้สอดคล้องกับหน่วยงานและความต้องการขององค์กร

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

พนักงานทุกระดับ หัวหน้างาน ผู้จัดการ และผู้บริหาร ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพตนเอง และการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วิทยากร

ที่ปรึษาและโค้ชงานบริหารจัดการกลยุทธ์องค์กร, การบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์กร

เวลา: 1 วัน 09.00-16.00 น.

วันที่จัดอบรม และสถานที่: ตามกำหนดการ

Powered by MakeWebEasy.com
UA-111276886-1