การบริหารงบประมาณทรัพยากรมนุษย์ I HR Budget Management

การบริหารงบประมาณทรัพยากรมนุษย์ I HR Budget Management

การบริหารงบประมาณทรัพยากรมนุษย์ (HR Budget Management)

หลักการและเหตุผล

            งบประมาณทรัพยากรมนุษย์หมายถึงเงินทุนที่ HR สามารถจัดสรรให้กับการจ้างงาน เงินเดือน ผลประโยชน์การจัดการความสามารถการฝึกอบรม การวางแผน การสืบทอด การมีส่วนร่วมของพนักงานและการวางแผนสุขภาพของพนักงาน เมื่อมีการจัดทำงบประมาณด้านทรัพยากรบุคคล จะต้องคำนึงถึงข้อมูลทางการเงิน ผลการปฏิบัติงานและงบประมาณจากทุกแผนก งบประมาณด้านทรัพยากรบุคคลจะครอบคลุมทุกแหล่งข้อมูล และมีความสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดอนาคตขององค์กร

วัตถุประสงค์

1.    เสริมสร้างการตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงบประมาณทรัพยากรมนุษย์ (HR Budget Management)

2.    ความสามารถในการวางแผนการบริหารงบประมาณทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

3.    เสริมสร้างแนวทางที่ชัดเจน และสอดคล้องกับเป้าหมาย ในด้านการบริหารกําลังคน และการพัฒนาบุคคลากร


หัวข้อการฝึกอบรม

1.    หลักการทั่วไปในการจัดการงบประมาณ

·         การวางแผนงบประมาณ

·         การจัดการงบประมาณเชิงกลยุทธ์

2.    การจัดทำและการนำเสนองบประมาณ

·         ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสเปรดชีต Excel

·         วิธีการจัดโครงสร้างงบประมาณ

·         การจัดทำงบประมาณสำหรับต้นทุนทางอ้อม / ค่าใช้จ่าย

3.    งบประมาณด้านบุคลากร

·         ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน (Employee Cost)

·         การตรวจสอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินเพื่อหลีกเลี่ยง

4.    งบประมาณของพนักงานและแผนประจำปี

·         การคำนวณงบประมาณพนักงานประจำปี

5.    Workshop 1: จัดทำงบประมาณของพนักงาน (HR Budget)

·         ตัวอย่างแผนงานประจำปี (Annual Plan)

·         ตัวอย่างแผนปฏิบัติการและงบประมาณ (Action Plan & Budgeting)

6.    Workshop 2: วางแผนงานประจำปีด้านบุคลากร

ประโยชน์ของการฝึกอบรม

1.    สร้างความเข้าใจและฝึกทักษะ การบริหารงบประมาณทรัพยากรมนุษย์

2.    สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ลดปัญหาด้าน HRM

3.    สามารถประเมินงบประมาณและเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อจัดการค่าใช้จ่ายที่มากกว่าและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ผู้บริหาร หัวหน้าและพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจ

วิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญงานพัฒนาบุคลากรและวางแผนกลยุทธ์การฝึกอบรมจากองค์กรชั้นนำจากภาคอุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ


เวลา: 1 วัน 09.00-16.00 น.

วันที่จัดอบรม และสถานที่: ตามกำหนดการ

Powered by MakeWebEasy.com
UA-111276886-1