งานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร..ยุคใหม่ I Recruitment, Selection to Retention

งานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร..ยุคใหม่ I Recruitment, Selection to Retention

งานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร..ยุคใหม่ (Recruitment, Selection to Retention)

หลักการและเหตุผล

            การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเป็นส่วนงานที่สำคัญของแผนกทรัพยากรมนุษย์ และปัจจุบันยังนับเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ของหัวหน้างาน ผู้จัดการและผู้บริหาร ในการมีส่วนในการสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลกรที่เหมาะสมกับหน่วยงาน ทั้งนี้ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ความเข้าใจในแนวคิด หลักการและเทคนิคใหม่ๆ ในการสัมภาษณ์ สรรหาคัดเลือกพนักงาน จึงเป็นสิ่งสําคัญยิ่งที่ต้องเรียนรู้ เพื่อคัดเลือกคนที่เหมาะสมกับงานทีมงานและองค์กร

วัตถุประสงค์

1.    เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความสำคัญ หลักการ กระบวนการ งานสรรหาและคัดเลือกบุคคลากร

2.    เพื่อเรียนรู้การพัฒนาทักษะและเทคนิคใหม่ๆ ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลากร ตามเป้าหมายและข้อกำหนดต่างๆ และเวลาที่กำหนดไว้


หัวข้อการฝึกอบรม

1.    ความสำคัญของการสรรหา และงานคัดสรรบุคลากร

2.    ปัจจัยที่สำคัญของตำแหน่งานต่างๆ เพื่อการคัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพ

3.    ขั้นตอนและเทคนิคการสรรหาบุคลากร,การประกาศรับสมัครงาน

4.    เรียนรู้ งานสื่อสารองค์กร การเจรจานัดหมายสู่ผลเลิศ

5.    เครื่องมือและแบบทดสอบทักษะและทัศนคติ

6.    เทคนิคในแต่ละขั้นตอนการสัมภาษณ์งานอย่างมืออาชีพ

7.    แนวคิด และข้อคำนึงในการสัมภาษณ์

8.    การวิเคราะห์ คุณลักษณะ ทัศนคติ และประเภทของผู้สมัครงาน ด้วยศาสตร์ต่างๆ

9.    คุณลักษณะของผู้สัมภาษณ์

10. เทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้บุคลากรที่เหมาะสมกับงาน

11. การพัฒนาขั้นตอนการรับบุคคลากรเข้าสู่ตำแหน่งงาน

ประโยชน์ของการฝึกอบรม

1.    เสริมสร้างเทคนิคและกลยุทธ์เพื่อบรรลุเป้าหมายในการสรรหาบุคลากร

2.    เสริมสร้างประสบการณ์และเทคนิคการคัดเลือกบุคคลากร เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิผล

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล หัวหน้าแผนกบุคคล หัวหน้างานทุกระดับ และเจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง

 
วิทยากร

ที่ปรึษาและโค้ชงานบริหารจัดการ และการคัดสรรบุคลากรให้องค์กรชั้นนำ

เวลา: 1 วัน 09.00-16.00 น.

วันที่จัดอบรม และสถานที่: ตามกำหนดการ

 

Powered by MakeWebEasy.com
UA-111276886-1